ZUS dopłaci do poprawy bezpieczeństwa prac

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) uruchamia program, w ramach którego uzyskać można dofinansowanie dla przedsięwzięć, których celem jest poprawa bezpieczeństwa pracy. Zatem planując działania, których celem jest wzrost bezpieczeństwa, warto sprawdzić, czy projekt nie kwalifikuje się do uzyskania pomocy ze środków pochodzących od ZUS.

O jakim dofinansowaniu jest mowa?

Otóż od 27 lipca 2020 roku płatnicy mogą składać wnioski o dofinansowanie przeróżnych przedsięwzięć, których celem jest poprawa bezpieczeństwa pracy. Na sfinansowanie najlepszych projektów przewidziano globalnie kwotę 50 mln zł.

ZUS ogłosił już ten konkurs, proponując refundację tych projektów, których celem będzie poprawa bezpieczeństwa pracy, zmniejszenie zagrożenia wypadkami przy pracy lub też chorobami zawodowymi, jak i redukcja niekorzystnego oddziaływania szkodliwych czynników w pracy.

Podstawą do takich działań podjętych przez ZUS jest nałożony na niego ustawowy obowiązek, gdzie poza pobieraniem składek i wypłatą świadczeń mowa jest też o prewencji wypadkowej, którą realizować można poprzez zapobieganie chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.

Jakie zatem działania przedsiębiorców mogą kwalifikować się do uzyskania takiej pomocy finansowej?

Otóż by ubiegać się o dofinansowanie przedsiębiorca musi podjąć działania w następujących obszarach:

 • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy
 • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym
 • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym
 • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną
 • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechaniczne wentylacji powietrza
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy
 • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne
 • środki ochrony indywidualnej

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest bycie płatnikiem składek, który nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 37d ustawy z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1205, ost. zm. M.P. z 2020 r. poz. 279), zatem:

 • nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne ani podatków
 • nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w likwidacji, w toku postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem
 • nie otrzymał nigdy dofinansowania lub upłynęły co najmniej 3 lata od wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania
 • nie musiał nigdy zwracać uzyskanych tak pieniędzy lub upłynęły co najmniej 3 lata od zwrotu, do którego został zobowiązany
Zobacz  Na jaką emeryturę może liczyć przedsiębiorca-emeryt?

Na co jeszcze zwracał będzie uwagę ZUS przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie?

Generalnie do konkursu zakwalifikowane zostaną tylko te wnioski, które wpłyną w wymaganej formie i we właściwym terminie. ZUS odrzuci wnioski niekompletne i zawierające dane niezgodne z danymi wynikającymi z innych rejestrów, jak chociażby KRS.

Z kolei wnioski zakwalifikowane poddawane będą ocenie pod kilkoma względami. Wpływ na wynik konkursu będzie miało:

 • wielkość przedsiębiorstwa
 • kategoria ryzyka
 • województwo, w jakim znajduje się siedziba wnioskodawcy
 • poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Oczywiście ważne będą też kryteria merytoryczne, jak zgodność proponowanych rozwiązań z przepisami bhp oraz cel samego projektu, czyli sposób w jaki przedsiębiorca zamierza ograniczyć lub zniwelować istniejący problem.

Urzędnicy ocenią też adekwatność zaproponowanych we wniosku działań do poziomu czynników ryzyka występujących u wnioskodawcy. Nie bez znaczenia będzie też efektywność wydatków, oddziaływanie projektu na poprawę bhp oraz innowacyjność zaproponowanych rozwiązań.

Podsumowując, jeśli przedsiębiorca planuje przeprowadzić działania inwestycyjne, których celem jest szeroko pojęta poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy, wówczas warto skonfrontować te plany z ogłoszonym przez ZUS konkursem na dofinansowanie. Może się bowiem okazać, iż przedmiotowy zakres planowanych działań wpisze się w cele owego dofinansowania, z czego niewątpliwie warto skorzystać.

[Głosów:1    Średnia:5/5]