Wyszukaj spośród 5874 ogłoszeń o pracę

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administrator serwisu szukampracy.pl, którym jest szukampracy.pl sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Felczaka 11, 71-417 Szczecin, gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych, które są wprowadzane i przetwarzane w związku z korzystaniem z serwisu szukampracy.pl, poprzez stosowane zabezpieczeń ich poufność i ich wykorzystywanie zgodnie z poniższymi zasadami.

Użytkownicy korzystający z serwisu szukampracy.pl pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej, a także dokonując działań właściwych dla konkretnych usług serwisu z którymi związana jest konieczność ujawnienia danych osobowych wszystkim podmiotom spełniającym wymogi do tego, aby móc się zapoznać z treścią tych ogłoszeń.

WYJAŚNIENIE POJĘĆ

Konto – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Użytkownika w ramach Serwisu wykorzystywanego do zarządzania usługami.

Pracodawcy – pracodawcy lub agencje doradztwa personalnego publikujący ogłoszenia o pracę w Serwisie.

Serwis – serwis internetowy należące do szukampracy.pl, w ramach których szukampracy.pl świadczy usługi.

Usługobiorca – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, która posiada Konto i korzysta z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, która korzysta z Usług oferowanych przez Serwisy, które nie wymagają założenia Konta.

Ustawienia Prywatności – funkcjonalność Konta, pozwalająca Usługobiorcom korzystającym z wybranych Usług na odpowiednie zarządzanie tymi Usługami, w tym samodzielne modyfikowanie ich zakresu oraz realizację preferencji prywatności.

Profil – funkcjonalność Konta, pozwalająca Usługobiorcy na gromadzenie wybranych informacji, w tym dotyczących przebiegu jego kariery zawodowej, historii edukacji oraz innych umiejętności.

Klienci – klienci szukampracy.pl, którym szukampracy.pl świadczy usługi reklamowe, to znaczy usługi dostarczania informacji marketingowych dotyczących produktów i usług takich podmiotów do Usługobiorców.

Regulamin – Regulamin świadczenia usług w ramach serwisu szukampracy.pl.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ewentualne inne nazwy użyte w Polityce Prywatności stosowane są zgodnie z ich definicją określoną w Regulaminie.

ADMINISTRATOR DANYCH

Szukampracy.pl jes administratorem danych osobowych.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych, należy skontaktować się poprzez pocztę elektroniczną kontakt@szukampracy.pl

CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dla celów założenia Konta przetwarzane są dane osobowe wskazane w Formularzu rejestracyjnym (adres e-mail oraz hasło). Jest to niezbędne do wykonania umowy. Podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Dla realizacji Usług dla których nie jest wymagane założenie Konta przetwarzane są dane związane z aktywnością Użytkownika w Serwisie, tj. przeglądane oferty, dane urządzenia oraz systemu operacyjnego, lokalizacji, przeglądarki, sesji i ID. Jest to niezbędne do wykonania umowy. Podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Dla realizacji Usług dla których wymagane jest założenie Konta przetwarzane są dane udostępnione w Profilu oraz dane związane z aktywnością Usługobiorcy w Serwisie, , tj. przeglądane oferty, dane urządzenia oraz systemu operacyjnego, lokalizacji, przeglądarki, sesji i ID. Udostępnienie niektórych danych jest obligatoryjne. Odmowa udostępnienia danych wymaganych obligatoryjnie skutkuje brakiem możliwości świadczenia niektórych Usług. Podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Dla zapewnienia satysfakcjonującego korzystania z Serwisu Konta przetwarzane są dane obejmujące: adres e-mail, datę aplikacji na ofertę, odpowiedzi zawarte w formularza, ankietach itp. Podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dla sporządzania statystyk dotyczących korzystania z Serwisu i wprowadzania udoskonaleń oraz zagwarantowania bezpieczeństwa Serwisu przetwarzane są dane dotyczące aktywności w Serwisie, tj. przeglądane strony oraz podstrony Serwisu, historia wyszukiwania, czas spędzony na stronach, lokalizacja, adres IP, ID oraz dane dotyczące systemu operacyjnego i przeglądarki. Podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dla umożliwienia dochodzenia ewentualnych roszczeń przetwarzane są dane udostępnione w Profilu, tj. imię, nazwisko, data urodzenia, dane dotyczące korzystania z Usług oraz inne dane, które są niezbędne do wykazania istnienia i wysokości szkody. Podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dla właściwego rozpoznawania skarg, wniosków i reklamacji przetwarzane są dane udostępnione w Profilu, dane związane z aktywnością Usługobiorcy w Serwisie oraz dane zawarte w skardze, wniosku, reklamacji i ich załącznikach. Podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

PROFILOWANIE

W celu zapewnienia najkorzystniejszej, dopasowanej, spersonalizowanej oferty dla Użytkowników i Usługobiorców oraz w celach niezbędnych do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a także w przypadku wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą, szukampracy.pl danych może stosować  „profilowanie”, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań. Dane są wykorzystywane do stworzenia profilu zawodowego, odpowiadającego umiejętnościom, wykształceniu, doświadczeniu, preferencjom i zainteresowaniom. Przetwarzane są dane takie jak: dane osobowe podane przy utworzeniu Konta, przy uzupełnianiu Profilu oraz dane podane w dokumentachzapisanych w Koncie, jak również dane dotyczące aktywności w Serwisie, rejestrowane i przechowywane przez pliki cookies, w szczególności informacje o wysłanych aplikacjach na oferty i odsłony formularza aplikowania niezakończone wysłaniem aplikacji.

Szukampracy.pl nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i istotnie wpływa na osobę, której dane dotyczą. Szukampracy.pl wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony szukampracy.pl, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji będącej wynikiem zautomatyzowanego przetwarzania danych.

Prezentowanie rekomendowanych ofert pracy, połączone z profilowaniem, nie będzie ingerować nadmiernie w prywatność ani nie będzie stanowić nadmiernej uciążliwości. W toku ważenia interesów, praw i wolności uwzględniliśmy następujące okoliczności: rekomendowane oferty pracy stanowią narzędzie zapewniające łatwiejsze dotarcie do pożądanych ofert pracy w porównaniu z tradycyjnymi narzędziami, opartymi na samodzielnym definiowaniu kryteriów wyszukiwania. Podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

MARKETING

W celach marketingowych przetwarzane są dane osobowe podane przy utworzeniu Konta, uzupełnianiu Profilu oraz dane dotyczące aktywności w Serwisie, rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies. Dane dotyczące aktywności dotyczą w szczególności takich danych jak: historia wyszukiwania, kliknięcia w Serwisie, odwiedzane strony i podstrony, daty logowania i rejestracji, dane dotyczące korzystania z określonych usług w Serwisie, historia i aktywność związana z komunikacją mailową z szukampracy.pl. Przedmiotowe dane wykorzystywane są do stworzenia profilu zawodowego, odpowiadającego umiejętnościom, wykształceniu, doświadczeniu, zainteresowaniom i preferencjom. Do tak stworzonego profilu zawodowego dopasowywane są informacje marketingowe dotyczące produktów i usług oraz klientów szukampracy.pl W celu dotarcia z komunikatami marketingowymi szukampracy.pl poza Serwisem szukampracy.pl korzysta z usług zewnętrznych dostawców, które polegają na wyświetlaniu komunikatów marketingowych szukampracy.pl na innych stronach niż Serwis. W tym celu zewnętrzni dostawcy instalują np. odpowiedni oprogramowanie, aby pobrać informacje o aktywności w Serwisie. Marketing połączony z profilowaniem nie będzie ingerować nadmiernie w prywatność ani nie będzie stanowić dla nadmiernej uciążliwości. W toku ważenia interesów, praw i wolności uwzględniono fakt wyrażenia chęci otrzymywania komunikatów marketingowych na podany adres email, a oczekiwania wiąża się z otrzymywaniem komunikatów dotyczących nie tylko szukampracy.pl, ale także Klientów (w tym potencjalnych pracodawców). Informacje dotyczące potencjalnych pracodawców (ich produktów, usług lub wizerunku) są, ze względu na specyfikę Serwisu, szczególnie oczekiwane przez Użytkowników i Usługobiorców, aktywnie poszukujących zatrudnienia. Podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH

Dane osobowe przekazywane są :

Pracodawcom korzystającym z Serwisu

Do udostępnienia danych osobowych dochodzi w przypadku korzystania z funkcjonalności Profilu. Pracodawcy, którym udostępniane są dane osobowe samodzielnie określają cele i sposoby przetwarzania tych danych, nie podlegając w tym zakresie poleceniom szukampracy.pl.

Dostawcom usług

Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom szukampracy.pl co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

Podmiotom przetwarzającym

Podmioty te przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie szukampracy.pl. Świadczą one usługę hostingu w chmurze obliczeniowej, dostarczają systemy marketingowe, do wyświetlania powiadomień web push, do wysyłki wiadomości email, do analizy ruchu w Serwisie, do analizy skuteczności kampanii marketingowych, a także wspierają realizację określonych funkcjonalności Konta.

Administratorom

Podmioty te nie działają wyłącznie na polecenie szukampracy.pl i same ustalą cele i sposoby wykorzystania danych osobowych. Prowadzą badania statystyczne.

Organom

Dane osobowe udostępniane są na żądanie uprawnionych organów państwowych.

CZAS PRZECHOWYWANIA

Dane osobowe przechowywane są przez okres posiadania Konta w Serwisie dla celów realizacji usługi Konta oraz związanych z nim funkcjonalności oraz innych usług zgodnie z Regulaminem, jak również do celów marketingowych. Po usunięciu Konta dane zostaną zanonimizowane, za wyjątkiem następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, historia aplikacji oraz informacja o wyrażonych zgodach. Te dane będą przechowywane przez okres 3 lat od usunięcia Konta dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z Usług. Dane osobowe Użytkowników niezalogowanych przechowywane są przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies.

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Po zalogowaniu do Serwisu możliwe jest dokonywanie zmian w ustawieniach Konta.

Prawo do cofnięcia zgody - Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO

Istnieje możliwość cofnięcia każdej zgody udzielonej w momencie rejestracji do Serwisu, jak również podczas korzystania z poszczególnych Usług i funkcjonalności Serwisu. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie może uniemożliwić dalsze korzystanie z Usług lub funkcjonalności.

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych - Podstawa prawna: art. 21 RODO

W dowolnym momencie można wnieść sprzeciw wobec wykorzystania danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli dane przetwarzane są w oparciu o prawnie uzasadniony interes szukampracy.pl. Jeżeli sprzeciw okaże się zasadny i nie będzie innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane wobec wykorzystania których wniesiono sprzeciw zostaną usunięte.

Prawo do usunięcia danych - Podstawa prawna: art. 17 RODO

Można żądać usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych traktowane będzie jako żądanie usunięcia Konta.

Prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

 1. wycofano określoną zgodę - w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o zgodę;
 2. dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 3. wniesiono sprzeciw wobec wykorzystywania danych w celach marketingowych;
 4. wniesiono sprzeciw wobec wykorzystywania danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z Serwisu i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny;
 5. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możliwe jest zachowanie pewnych danych osobowych w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - Podstawa prawna: art. 18 RODO

Można żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Jeżeli zgłoszone zostanie takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia, niemożliwe będzie korzystanie z określonych funkcjonalności lub Usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem.

Prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:

 1. gdy kwestionowana jest prawidłowość danych osobowych;
 2. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zgłoszone zostanie żądanie ograniczenia ich wykorzystania;
 3. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. gdy wniesiono sprzeciw wobec wykorzystania danych –ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizuje szukampracy.pl, przetwarzając dane osobowe.

Prawo dostępu do danych - Podstawa prawna: art. 15 RODO

Można żądać:

 1. dostępu do swoich danych osobowych;
 2. informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 3. kopii swoich danych osobowych.

Prawo do sprostowania danych - Podstawa prawna: art. 16 RODO

Można żądać sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Można tego dokonać samodzielnie w zakładce Ustawienia. W odniesieniu do pozostałych danych osobowych można żądać sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) lub ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

Prawo do przenoszenia danych - Podstawa prawna: art. 20 RODO

Można żądać otrzymania swoich danych osobowych, a następnie przesłać je do innego, administratora danych osobowych. Można również żądać, by dane osobowe zostały przesłane bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

 

W przypadku wystąpienia z którymkolwiek z wyżej wymienionych żadań, jego rozpatrzenie nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu jednego miesiąca od jego otrzymania. W przypadku braku możliwości rozpoznania żądania w tym terminie, szukampracy.pl zawiadomi o powyższym i wyznaczy dodatkowy termin, nie dłuższy niż dwa miesiące.

SKARGI I WNIOSKI

Wszelkie skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących uprawnień należy zgłaszać do szukampracy.pl. Jeżeli podejrzewasz, że prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa wynikające z  RODO zostały naruszone, istnieje możliwość wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych / Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

DOKONYWANIE ZMIAN

Stosownie do potrzeb Polityka Prywatności może być zmieniana lub uzupełniania. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach szukampracy.pl poinformuje zainteresowanych poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji w Serwisie.

 

POLITYKA COOKIES

 1. Polityka cookies ma zastosowanie do Serwisu.
 2. Pojęcia pisane wielką literą mają znaczenie określone w Polityce Prywatności oraz w niniejszym dokumencie.
 3. Pliki cookies to pliki tekstowe, zapisywane przez przeglądarkę internetową na dysku komputera lub innego urządzenia, w celu przechowywania informacji służących do identyfikacji lub zapamiętywania historii działań podejmowanych w Serwisach. Oprócz plików cookies używane są także inne podobne technologie.
 4. Używane pliki cookies dzielą się na sesyjne (usuwane jednocześnie z zamknięciem przeglądarki internetowej) i trwałe (usuwane z upływem określonego z góry czasu, niezależnie od zamknięcia przeglądarki internetowej) oraz własne (ustawiane przez serwery internetowe naszego Serwisu) i osób trzecich (ustawiane przez serwery internetowe innych stron niż Serwis).
 5. Pliki cookies używane są w następujących celach:
 1. świadczenie żądanych usług;
 2. optymalizacji korzystania z Serwisu;
 3. prowadzenia statystyki wyświetleń stron i podstron Serwisu;
 4. śledzenia aktywności w Serwisie;
 5. wyświetlania reklam dopasowanych do preferencji;
 6. wysyłania powiadomień w przeglądarce.
 1. Istnieje możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub konfiguracji Usługi.

 

Rekrutują Programistów
Firmy, którym warto zaufać jeżeli poszukujesz pracy